برنامه های انجام شده

سفر تمرینی یزد

سفر

  در اواخر بهمن سال 97، گروه متشکل از 9 هنرجو و استاد باقرزاده و خانلو، به مدت چهار روز در شهر یزد اردوی تمرینات زمینی برگزار کرد. خوشبختانه با تلاش و جدیت اعضا، در پایان سفربهبود مهارت و یادآوری مهارت های گذشته با توجه به تعطیلی برنامه های پروازی بدلیل فصل زمستان، قابل توجه و قابل قبول بود.