Linkedin Instagram YouTube

سیلابس دوره مستقل

انجمن ورزشهای هوایی ایران

دستور العمل و سیلابس و قوانین دوره مبتدی ناویس پاراگلایدر

ویرایش 1.0 تاریخ 1394/05/05

توضیحات کلی : یک خلبان ناویس در انتهای دوره ، دانش و مهارت های پایه ای لازم را برای پرواز و تمرین طبق طرح درس دوره ناویس تحت نظارت غیرمستقیم مربی با رعایت محدودیت های معین شده در این متن می آموزد تا بتواند در نهایت در شرایط Soaringدر سایت های پروازی تعیین شده برای سطح مهارت ناویس توسط کمیته ورزشهای هوایی استان مربوطه بتنهایی Soaringانجام دهد.

لوازم الزامی :

1-بال پاراگلایدربا استاندارد EN-Aو یا LTF-1با حداکثر زمان کارکرد 5سال و یا 100ساعت و یا تایید دستگاه تست.

2-هارنس : در مرحله تمرین زمینی استفاده از هارنس Ground Handlingبلامانع است اما در تپه آموزشی و پرواز بلند استفاده از هارنس دارای ایر بگ و یا بک پروتکشن و دارایاستاندارد ENالزامیست.

3-کلاه ایمنی : کلاه ایمنی دارای استاندارد EN966

4-کمکی : دارای استاندارد ENو یا LTFمطابق با Total Weight in flight.

5-بیسیم : استفاده از 2دستگاه بیسیم متصل به خلبان در کلیه پروازها ( و نه تمرین زمینی ) الزامیست.

6-لباس ،پوتین و دستکش: استفاده از پوتین ساقدار در تپه آموزشی و پرواز بلند (جهت محافظت از مچ پای خلبان) الزامیست و دستکش و لباس با صلاحدید مربی استفاده شود.

بیمه :

1-مربی ملزم به داشتن بیمه مسئولیت مدنی مربیان پاراگلایدربا تاریخ معتبر و افزودن نام هنرجو در لیست بیمه خود و ارائه یک کپی به هنرجو میباشد.

2-هنرجو ملزم به تهیه بیمه از فدراسیون پزشکی ورزشی و داشتن بیمه حوادث انفرادی معتبر و ارائه یک کپی از بیمه نامه ها به مربی میباشد.

موارد آموزش عملی :

حداقل 25سورتی پروازدر حداقل 3سایت پروازی در شرایط اقلیمی مختلف

1-Forward Launch Aggressive

2-در نظر گرفتن فاکتور های رطوبت و دما هنگام Take Off

3-تنظیم AOAهنگام Take Off

4-نمایش Preflight Checkکامل

5-Ground Handling :آموزش Reverse Launchحداقل 20ساعت صرفا” به شیوه ترمز های موازی ( نه بصورت ترمز های ضربدری)

6-Big Ears

7-اجرای گردش های 360درجه با حداکثر Bank Angle 30

8-در مرحله فرود : الگوهای مجازشامل PTS,PTL,PTU,PT8(آموزش تمام الگو ها اجباری است)

9-تغییر Headingبا استفاده از Rear Riser

10-نمایش شیوه کوتاه کردن و یا افزایش مسافت قابل پیمایش در پروسه فرود

11-استفاده از Speed System

12-خلبان باید قابلیت تفسیرآنچه در یک پرواز ساده انجام میشود را داشته باشد و بتواند چگونگی تاثیر باد بر پرواز و موانع مسیر را بطور ساده توضیح دهد.

نشانه های خطر

1-باد زیاد ، غبار،تکان خوردن درختان،دود و ابر های عدسی

2-محل های دارای پتانسیل ایجاد روتور

3-تغیرات سرعت و جهت باد و تاثیرات آن بر Take offو Landing

فرود :

1-توضیح ( و نه اجرا ) Cross Wind Landingو فرود بر روی درخت

2- 4Phase Landing

موارد تئوری :

مدت زمان کلاس حداقل 8ساعت ثبت شده

1-هواشناسی : آموزش شیوه مشاهده و درک اطلاعات هواشناسی از سایت های اینترنتی و اپلیکیشن ها.

الف-شرایط تشکیل ابر های اصلی 3گانه و CB

ب-Wind Shearو Wind Gradient

ج-Laps Rate

د-See Breezeو Land Breeze

ه-Anabatic Windو Katabatic Wind

ی-Turbulenceو انواع آن

2-Aerodynamic:

الف-محور های پاراگلایدر

ب-بررسی کامل نیروهای اصلی Aerodynamic

ج-خطوط و زوایای مهم در پرواز

د-قوانین برنولی و سوم نیوتون و انرژی پتانسیل گرانش و تطبیق بر سطح Airfoil

ه-Dragو انواع آن ( توضیحات کلی )

د-تعریف و بررسی کامل پروسه Stallو Spin

ی-Aspect Ratioو مقایسه آن در بال های مختلف

اطلاعات کلی:

Dive Syndromeارائه توضیح زبانی کامل از شرایط سایت و پتانسیل های خطرقوانین حق تقدم فرودمحدودیت های تعیین شده :

1-پرواز صرفا درسایت های تایید شده توسط کمیته  استان برای سطح مهارت هنرجوی ناویس

2-حداکثر سرعت Base Wind18کیلومتر بر ساعت

3-حداکثر سرعت باد گاست 20کیلومتر بر ساعت

4-حداکثر پیک گاست 5کیلومتر بر ساعت طی 30ثانیه

5-حداکثر زاویه باد نسبت به خط شیب ( برای Cross Wind Take off )15درجه

6-حداکثر قدرت ترمال 1متر بر ثانیه

7-در هنگام Take Offتا زاویه 60درجه از هر سمت نسبت به مسیر دویدن خلبان نباید مانعی باشد.

8-شیب ناحیه Take Off3:1و یا 4:1حداکثر .

9-در پرواز Towingدر باد بیش از 5کیلومتر بر ساعت ، باد نباید بیش از 25درجه نسبت به مسیر حرکت وینچ زاویه داشته باشد.

10-در هنگام پرواز خلبان ناویس، هر مربی صرفا مجاز به هدایت و آموزش یک خلبان میباشد و نه بیشتر.

11-مسئولیت انتخاب سایت و تشخیص هوای مناسب و استفاده از تجهیزات استاندارد و صدور فرمان های صحیح بر عهده مربی ، و مسئولیت اجرای صحیح فرامین بر عهده هنرجو میباشد