انجمن ورزشهای هوایی ایران

دستور العمل و سیلابس و قوانین دوره اینترمدیت پاراگلایدر

ویرایش 1.0-تاریخ 1394/05/10

توضیحات کلی :

یک خلبان اینترمدیت در انتهای دوره ، دانش و مهارت های پایه ای لازم را برای پرواز و تمرین طبق طرح درس دوره اینترمدیت تحت نظارت غیرمستقیم مربی با رعایت محدودیت های معین شده در این متن می آموزد تا بتواند در نهایت در شرایط Soaringو Turbulenceدر سایت های پروازی تعیین شده برای سطح مهارت اینترمدیت توسط کمیته ورزشهای هوایی استان مربوطه بتنهایی پرواز نماید.

نکته مهم : پیش از شروع آموزش Ridge Soaringدر شرایط Turbulenceو Thermal Flying، خلبان باید حتما” دوره SIV Beginnerرا گذرانده باشد.

لوازم الزامی :

1-بال پاراگلایدر با استاندارد EN-Aو یا LTF-1با حداکثر زمان کارکرد 5سال و یا 100ساعت و یا تایید دستگاه تست.

2-هارنس : در مرحله تمرین زمینی استفاده از هارنس Ground Handlingبلامانع است اما در تپه آموزشی و پرواز بلند استفاده از هارنس دارای ایر بگ و یا بک پروتکشن و دارای استاندارد ENالزامیست.

3-کلاه ایمنی : کلاه ایمنی دارای استاندارد EN966

4-کمکی : دارای استاندارد ENو یا LTFمطابق با Total Weight in flight.

5-بیسیم : استفاده از بیسیم متصل به خلبان در کلیه پروازها ( و نه تمرین زمینی ) الزامیست.

6-GPSو Variometer

7-دوربین فیلم برداری

6-لباس ،پوتین و دستکش: استفاده از پوتین ساقدار در تپه آموزشی و پرواز بلند (جهت محافظت از مچ پای خلبان) الزامیست و دستکش و لباس با صلاحدید مربی استفاده شود.

بیمه :

1-مربی ملزم به داشتن بیمه مسئولیت مدنی مربیان پاراگلایدر با تاریخ معتبر و افزودن نام هنرجو در لیست بیمه خود و ارائه یک کپی به هنرجو میباشد.

2-هنرجو ملزم به تهیه بیمه از فدراسیون پزشکی ورزشی و داشتن بیمه حوادث انفرادی معتبر و ارائه یک کپی از بیمه نامه ها به مربی میباشد.

موارد آموزش عملی :

1-حداقل 60سورتی پروازدر 5سایت پروازی در شرایط اقلیمی مختلف ثبت شده

2-حداقل 20ساعت پرواز ثبت شده

3-حداقل 30روزمدت زمان دوره

4-ارائه Flight Planشفاهی از آنچه در پرواز انجام خواهد شد.

حداقل 20ساعت آموزش با تسلط بر :

1-Reverse Launch Aggressive

Reverse Counter,Cobra Launch,Reverse Launch Counter –D

2-Active Flying

3-نمایش پرواز با Min Sinkدر باد 13تا 25کیلومتر بر ساعت در باد روبرو و Cross Windبدون نزدیک شدن به حالت Stall

4-کنترل و تغییر Airspeedاز Min Air Speedتا Max Air Speed

5-استفاده از instrument

6-خلبان باید قابلیت تفسیر و ارائه توضیح زبانی از شرایط ذیل و تاثیر آن بر پرواز را داشته باشد:

الف-شرایط محل پرواز

ب-Wind Shadow ،Wind Speed،Wind Gust،Wind Gradient،Wind Shear

ج-Liftو Sink

د-Turbulenceو Rotor.

1-انجام حداقل 5ساعت Ridge Soaringدر شرایط Weakو Turbulenceو حداقل 5مرتبه Top Landing.

2-انجام حداقل 10ساعت Thermal Flying

3-ثبت حداقل 30کیلومتر مسافت Free Distance

فرود :

1-اجراCross Wind Landingبا 20درجه زاویه نسبت به باد

2-تمرین PLF

موارد تئوری :

مدت زمان کلاس حداقل 10ساعت ثبت شده

1-هواشناسی :

الف-توده و جبهه

ب-انواع ابر بر اساس ارتفاع ( بررسی کامل جدول ابرهای8گانه بر اساس ارتفاع)

ج-بررسی و شناخت Thermalبطور کامل

د-بررسی کامل Turbulenceو انواع آن بطور کامل

ه-Ground Effects

ی-پایداری و ناپایداری

2-Aerodynamic:

الف-Velocity Polar

ب-Gust Tableو شیوه رسم بردارها

ج-Crabbing

3-Instrument

اطلاعات کلی:

آثار مخرب G Force،شناخت دقیق ، شیوه پرهیز از Vertigo

قوانین حق تقدم در پرواز بطور کامل

شیوه مطالعه و درک GliderManual

محدودیت های تعیین شده :

1-پرواز صرفا درسایت های تایید شده توسط کمیته استان برای سطح مهارت هنرجوی اینترمدیت

2-حداکثر سرعت Base Wind18کیلومتر بر ساعت

3-حداکثر سرعت باد گاست 20کیلومتر بر ساعت

4-حداکثر پیک گاست 5کیلومتر بر ساعت طی 30ثانیه

5-حداکثر زاویه باد نسبت به خط شیب ( برای Cross Wind Take off )15درجه

6-حداکثر قدرت ترمال 2.5متر بر ثانیه

7-در هنگام Take Offتا زاویه 60درجه از هر سمت نسبت به مسیر دویدن خلبان نباید مانعی باشد.

8-شیب ناحیه Take Off3:1و یا 4:1حداکثر