Linkedin Instagram YouTube

سیلابس دوره مقدماتی

انجمن ورزشهای هوایی ایران

دستور العمل و سیلابس و قوانین دوره مبتدی Beginnerپاراگلایدر

ویرایش0.1 تاریخ 1394/03/04

توضیحات کلی : یک خلبان مبتدی در انتهای دوره ، دانش و مهارت های پایه ای لازم را برای پرواز و تمرین طبق طرح درس دوره مبتدی تحت نظارت مستقیم مربی با رعایت محدودیت های معین شده در این متن می آموزد.

لوازم الزامی :

1-بال پاراگلایدر با استاندارد EN-Aو یا LTF-1با حداکثر زمان کارکرد 5سال و یا 100ساعت.

2-هارنس : در مرحله تمرین زمینی استفاده از هارنس Ground Handlingبلامانع است اما در تپه آموزشی و پرواز بلند استفاده از هارنس دارای ایر بگ و یا بک پروتکشن و دارای استاندارد ENالزامیست.

3-کلاه ایمنی : کلاه ایمنی فک دار دارای استاندارد EN966

4-کمکی : کمکی دارای استاندارد ENو یا LTFمطابق باTotal Weight in flight.

5-بیسیم : استفاده از 2دستگاه بیسیم متصل به خلبان در کلیه پروازها ( و نه تمرین زمینی ) الزامیست.

6-لباس ،پوتین و دستکش: استفاده از پوتین ساقدار در تپه آموزشی و پرواز بلند (جهت محافظت از مچ پای خلبان) الزامیست و دستکش و لباس با صلاحدید مربی استفاده شود.

بیمه :

1-مربی ملزم به داشتن بیمه مسئولیت مدنی مربیان پاراگلایدر با تاریخ معتبر و افزودن نام هنرجو در لیست بیمه خود و ارائه یک کپی به هنرجو میباشد.

2-هنرجو ملزم به تهیه بیمه از فدراسیون پزشکی ورزشی و داشتن بیمه حوادث انفرادی معتبر و ارائه یک کپی از بیمه نامه ها به مربی میباشد.

موارد آموزش عملی :

1-Pre Flight Check کامل با رعایت اولویت ها

2-شیوه اتصال صحیح با رعایت اولویت ها

3-Ground Handling: اجرای Forward Launch، دویدن و کنترل سرعت،کنترل حالت پاندولی،کنترل مسیر حرکت با استفاده از فرامین و جابجایی خلبان ،حرکت به سمت نقطه مرجع و Flare Out.

4-در مرحله Take Offاز تپه و پرواز بلند : انتقال نرم و آرام از حالت دویدن به مرحله پرواز .

5-اجرای گردش های 360درجه Flat.

6-درمرحله فرود : الگوهای مجازشامل PTS,PTL,PTU,PT8(استفاده از تمام الگو ها اجباری نیست)

7-فرود حتما رو به باد روی پا با اجرای Flare Outبه موقع

8-در هر پرواز نمایش Post Flight Procedureشامل ( و نه محدود به ):

الف-Deflationو جمع موقت بال

ب-کنترل ترافیکدر هنگام خروج از محدوده فرود

ج-جداسازی و باز کردن تجهیزات

9-اجرای Post Flight Checkتجهیزات و جمع و بسته بندی تجهیزات

10-خلبان باید قابلیت تفسیرآنچه در یک پرواز ساده انجام میشود را داشته باشد و بتواند چگونگی تاثیر باد بر پرواز و موانع مسیر را بطور ساده توضیح دهد.

موارد تئوری :مدت زمان کلاس حداقل 6ساعت

1-هواشناسی :

الف-فشار هوا و رطوبت ،

ب-باد : چیست،دلیل رخداد،سرعت،جهت،Gust،باد نسبی

ج-گرما و دما،Thermal( بطور اختصار)

د-انواع اصلی ابر بر اساس شکل(به اختصار صرفا نام و تصویر)

2-Aerodynamic:

الف-آنالیز نام پاراگلایدر ، تشریح ساختمان پاراگلایدر و سایراجزا آن

ب-نیروهای اصلی Aerodynamicو توضیح کلی ( بدون جزییات)

ج-Airfoilو اجزا آن و خطوط فرضی مهم(آشنایی کلی)

ه-Airspeed,Wind Speed,Ground Speed

د-تعریف کلی Stallو خطرات آن ( بصورت کلی و نه جزئی)

ه-Turbulence (به طور مختصرو کلی)

ی-کلاس بندی انواع پاراگلایدر ها و شیوه انتخاب تجهیزات برای هنرجو مبتدی

اطلاعات کلی:

تاریخچه پاراگلایدر در جهان و در ایران

محدودیت های تعیین شده :

1-پرواز صرفا درسایت های تایید شده توسط کمیته استان برای سطح مهارت هنرجوی مبتدی

2-حداکثر سرعت Base Wind12کیلومتر بر ساعت

3-حداکثر سرعت باد گاست 15کیلومتر بر ساعت

4-حداکثر پیک گاست 5کیلومتر بر ساعت طی 30ثانیه

5-حداکثر زاویه باد نسبت به خط شیب ( برای Cross Wind Take off )15درجه

6-حداکثر قدرت ترمال1.5متر بر ثانیه

7-در هنگام Take Offتا زاویه 60درجه از هر سمت نسبت به مسیر دویدن خلبان نباید مانعی باشد.

8-شیب ناحیه Take Off3:1و یا 4:1حداکثر .

9-در پرواز Towingدر باد بیش از 5کیلومتر بر ساعت ، باد نباید بیش از 25درجه نسبت به مسیر حرکت وینچ زاویه داشته باشد.

10-در هنگام پرواز خلبان مبتدی ، هر مربی صرفا مجاز به هدایت و آموزش یک خلبان میباشد و نه بیشتر.

11-حداقل انجام یک پرواز تندم آموزشی پیش از انجام اولین پرواز بلند

12-حداقل ارتفاع سایت برای پرواز بلند 200متر

13-مسئولیت انتخاب سایت و تشخیص هوای مناسب و استفاده از تجهیزات استاندارد و صدور فرمان های صحیح بر عهده مربی ، و مسئولیت اجرای صحیح فرامین بر عهده هنرجو میباشد.